Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolné Orešany
Sídlo:
Dolné Orešany 210, 91902 Dolné Orešany
IČO:
00312410
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
25.01.2015
Koniec kontroly
26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Dolne Oresany_KA-015_5015_1130_1130.pdf
Veľkosť: 237 KB, Dátum zverejnenia: 26.02.2015

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
24.09.2012
Koniec kontroly
25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť