Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Huty
Sídlo:
Huty 84, 02746 Huty
IČO:
00315222
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
07.02.2016
Koniec kontroly
17.05.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť