Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sídlo:
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
IČO:
00166197
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-013/2022/1031

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2022/1031
Účel
Preveriť zabezpečenie prevádzky informačného systému RPO po dobe udržateľnosti (EŠIF) a splnenie mer
Začiatok kontroly
09.06.2022
Koniec kontroly
27.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-004/2018/1060

Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2018/1060
Účel
Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030.
Začiatok kontroly
14.02.2018
Koniec kontroly
28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2014/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a overiť, či podávajú verný
Začiatok kontroly
13.04.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2017/1060

Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2017/1060
Účel
Preveriť účinnosť Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR a uplatňovania princípov efe
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť