Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kráľovičove Kračany
Sídlo:
Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany
IČO:
00305529
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
10.09.2015
Koniec kontroly
19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť