Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kamenná Poruba
Sídlo:
Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba
IČO:
00332461
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-044/2017/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2017/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
03.10.2017
Koniec kontroly
07.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
12.05.2015
Koniec kontroly
25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Kamenna Poruba_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 84 KB, Dátum zverejnenia: 25.06.2015

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
06.02.2013
Koniec kontroly
22.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Kamenna Poruba_062_2013_1080_1110.pdf
Veľkosť: 132 KB, Dátum zverejnenia: 21.03.2013

Späť