Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lipovník
Sídlo:
Lipovník 164, 04942 Lipovník
IČO:
00328464
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
22.06.2015
Koniec kontroly
09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Lipovnik_015_2015_1130_1090.pdf
Veľkosť: 215 KB, Dátum zverejnenia: 09.07.2015

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
12.02.2013
Koniec kontroly
04.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Lipovnik_062_2013_1080_1090_bez podpisov.pdf
Veľkosť: 323 KB, Dátum zverejnenia: 15.04.2013

Späť