Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Poltár
Sídlo:
Železničná 489/1, 98701 Poltár
IČO:
00316342
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-018/2020/1070

Komunitné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2020/1070
Účel
Zhodnotenie fungovania komunitných centier a ich podpory zo strany štátu
Začiatok kontroly
23.02.2020
Koniec kontroly
04.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2013/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2013/1130
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
06.02.2013
Koniec kontroly
18.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Mesto Poltár_067_2013_1130_1070.pdf
Veľkosť: 464 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2013

KA-058/2008/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
26.10.2008
Koniec kontroly
27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2024/1063

Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2024/1063
Účel
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť