Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Košický samosprávny kraj
Sídlo:
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
IČO:
35541016
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

Kontroly

KA-037/2022/1090

Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2022/1090
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom KSK a SC KSK podľa doručenýc
Začiatok kontroly
21.02.2022
Koniec kontroly
28.04.2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly - Košický samosprávny kraj.pdf
Veľkosť: 833 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2022

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
11.01.2021
Koniec kontroly
29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2020/1140

VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2020/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní verejnýc
Začiatok kontroly
14.07.2020
Koniec kontroly
04.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
01.08.2019
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
18.02.2019
Koniec kontroly
17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2019/1140

Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2019/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, real
Začiatok kontroly
18.02.2019
Koniec kontroly
02.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
11.04.2018
Koniec kontroly
28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
07.04.2016
Koniec kontroly
27.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2015/1110

Hospodárenie samosprávnych krajov
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2015/1110
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Kosicky samospravny kraj_003_2015_1110_1090_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 821 KB, Dátum zverejnenia: 12.05.2015

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
13.03.2014
Koniec kontroly
26.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_KSK_039_2013_1120_1090.pdf
Veľkosť: 576 KB, Dátum zverejnenia: 26.06.2014

KA-052/2012/1120

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2012/1120
Účel
Preveriť systém financovania, cenotvorby, zmluvných vzťahov s prepravcami v regionálnej autobusovej
Začiatok kontroly
01.10.2012
Koniec kontroly
22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Správa_KSK_052_2012_1120_1090_publikovanie.pdf
Veľkosť: 95 KB, Dátum zverejnenia: 22.11.2012

KA-031/2012/1090

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2012/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
31.01.2012
Koniec kontroly
26.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2011/0013

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2011/0013
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2010/0001

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-012/2009/0008

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
14.04.2009
Koniec kontroly
28.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2008/0002

Kontrola hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontrola opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.10.2008
Koniec kontroly
11.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2024/1063

Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2024/1063
Účel
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-030/2023/1100

Majetok VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2023/1100
Účel
Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-001/2018/1140

Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2018/1140
Účel
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole vyšších územných celkov ako tvorcov vybraných verejných poli
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť