Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Čakajovce
Sídlo:
Čakajovce 58, 95143 Čakajovce
IČO:
00307807
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
20.01.2014
Koniec kontroly
27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Cakajovce_KA_058_2014_1080_1100.pdf
Veľkosť: 120 KB, Dátum zverejnenia: 27.03.2014

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť