Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Beluša
Sídlo:
Farská 1045/6, 01861 Beluša
IČO:
00317063
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
09.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Obec Belusa_015_2015_1130_1120 - publikovanie.pdf
Veľkosť: 104 KB, Dátum zverejnenia: 09.04.2015

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
17.09.2013
Koniec kontroly
14.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Belusa_058_2013_1100_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 398 KB, Dátum zverejnenia: 14.10.2013

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.02.2009
Koniec kontroly
07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť