Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Sídlo:
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
IČO:
00603201
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-004/2024/1140

Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2024/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť nastavenie účinnosti systému programového rozpočtovania v územnej samospráve.
Začiatok kontroly
09.04.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
28.03.2017
Koniec kontroly
12.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
21.10.2015
Koniec kontroly
22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestska cast Bratislava - Petrzalka_058_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 568 KB, Dátum zverejnenia: 13.03.2014

KA-002/2009/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
13.09.2009
Koniec kontroly
07.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť