Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Sídlo:
Novoveská 17/A, 84310 Bratislava-Dev.Nová Ves
IČO:
00603392
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-033/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2016/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
29.09.2016
Koniec kontroly
28.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
12.07.2009
Koniec kontroly
08.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť