Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Sídlo:
Štefanovičova 3, 81005 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30810710
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-077/2008/0018

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za rok 2007 a I. polrok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2008/0018
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2008
Koniec kontroly
09.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť