Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátny pedagogický ústav
Sídlo:
Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30807506
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-022/2018/1030

Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2018/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Začiatok kontroly
13.02.2018
Koniec kontroly
12.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
22.05.2014
Koniec kontroly
13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ Štátny pedagogický ústav_015_2014_1030_1030..pdf
Veľkosť: 517 KB, Dátum zverejnenia: 13.08.2014

KA-007/2009/0007

Kontrola vybraných národných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných MŠ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2009/0005

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
22.04.2009
Koniec kontroly
06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť