Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
IČO:
00397482
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-007/2023/1090

Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2023/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie vysokoškolských internátov
Začiatok kontroly
31.01.2023
Koniec kontroly
23.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
19.11.2018
Koniec kontroly
27.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2011/0002

Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2010/0009

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2010/0009
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2009/0003

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
01.04.2009
Koniec kontroly
04.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2008/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl" a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
16.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť