Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Dudince
Sídlo:
Okružná 212, 96271 Dudince
IČO:
00319902
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2020/1110

Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2020/1110
Účel
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Začiatok kontroly
13.07.2020
Koniec kontroly
10.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2010/0003

Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť