Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
42181810
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-023/2022/1063

Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2022/1063
Účel
Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií prostredníctvom
Začiatok kontroly
11.10.2022
Koniec kontroly
17.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-032/2022/1120

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2022/1120
Účel
Vyhodnotiť plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.
Začiatok kontroly
30.06.2022
Koniec kontroly
24.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-018/2022/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva životného prostredia SR a organizácií v jeho pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2022/1033
Účel
Preveriť správnosť a konzistentnosť vykazovaných údajov o vybraných druhoch majetku a záväzkov v ind
Začiatok kontroly
31.01.2022
Koniec kontroly
26.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2021/1063

Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2021/1063
Účel
Preveriť systém riadenia a spätného získavania nezrovnalostí s finančným dopadom pre zabezpečenie zv
Začiatok kontroly
21.09.2021
Koniec kontroly
27.02.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2021/1130

Pripravenosť SR na riešenie sucha.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2021/1130
Účel
Preveriť pripravenosť SR na riešenie problematiky sucha.
Začiatok kontroly
30.06.2021
Koniec kontroly
22.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-016/2021/1062

Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2021/1062
Účel
Preveriť efektívnosť využívania finančných prostriedkov vzhľadom na disponibilné prostriedky, ktoré
Začiatok kontroly
02.05.2021
Koniec kontroly
13.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-033/2020/1070

Plastový odpad
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2020/1070
Účel
Posúdenie stavu v oblasti vzniku a nakladania s plastovým odpadom a dostatočnosť opatrení prijatých
Začiatok kontroly
21.10.2020
Koniec kontroly
28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2020/1130

Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2020/1130
Účel
Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný.
Začiatok kontroly
04.05.2020
Koniec kontroly
25.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2020/1062

Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2020/1062
Účel
Preverenie účinnosti a efektívnosti procesov inštitúcií zameraných na riadenie a výkon kontrolnej
Začiatok kontroly
08.03.2020
Koniec kontroly
06.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2019/1110

Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2019/1110
Účel
Účelom medzinárodnej kontroly je zistiť skutkový stav a posúdiť mieru zhody s ustanoveniami Bazilejs
Začiatok kontroly
10.09.2019
Koniec kontroly
04.02.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2019/1062
Účel
Poukázať na zavedený systém výkonu zakladateľskej funkcie MŽP SR voči štátnym podnikom v jeho zaklad
Začiatok kontroly
01.07.2019
Koniec kontroly
30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
04.09.2018
Koniec kontroly
19.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2018/1060

Opatrenia na ochranu pred povodňami
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2018/1060
Účel
Vyhodnotiť stav implementácie opatrení na ochranu pred povodňami na rôznych úrovniach.
Začiatok kontroly
10.05.2018
Koniec kontroly
27.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
05.10.2017
Koniec kontroly
10.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2017/1060

Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2017/1060
Účel
Zhodnotiť stratégiu, financovanie a monitorovanie zvyšovania energetickej efektívnosti verejných bud
Začiatok kontroly
17.05.2017
Koniec kontroly
22.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2017/1060

Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2017/1060
Účel
Preveriť • Plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúcich z predpisov EÚ a SR •
Začiatok kontroly
16.03.2017
Koniec kontroly
30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2017/1030

Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2017/1030
Účel
Preverenie súladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými pr
Začiatok kontroly
01.03.2017
Koniec kontroly
20.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2016/1060

Kontrola postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v Slovenskej republike.
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2016/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh vyplývajúcich pre MŽP SR zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží
Začiatok kontroly
15.05.2016
Koniec kontroly
14.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2016/1060

Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2016/1060
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
16.03.2016
Koniec kontroly
11.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2016/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2016/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR a MH SR za r
Začiatok kontroly
14.02.2016
Koniec kontroly
12.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2015/1040

Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2015/1040
Účel
Účelom KAbude zmapovanie skutkového stavu hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostried
Začiatok kontroly
07.10.2015
Koniec kontroly
28.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2015/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2015/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
29.09.2015
Koniec kontroly
18.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Ministerstvo životného prostredia.pdf
Veľkosť: 107 KB, Dátum zverejnenia: 18.10.2015

KA-060/2015/1060

Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2015/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Začiatok kontroly
04.06.2015
Koniec kontroly
27.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol MŽP SR_ KA_060_2015_1060_na zverejnenie1.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 27.07.2015

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo životného prostredia SR_KA-008_2015_1060_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 799 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2015

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2014/1060

Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2014/1060
Účel
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Začiatok kontroly
02.06.2014
Koniec kontroly
17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MZP SR_KA-033/2014/1060_1060.pdf
Veľkosť: 542 KB, Dátum zverejnenia: 17.08.2014

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
24.02.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo životného prostredia SR_KA-046_2014_1060_final.pdf
Veľkosť: 346 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

KA-024/2013/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2013/1060
Účel
Účelom vypracovania stanoviska je splnenie úlohy vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR SR
Začiatok kontroly
22.09.2013
Koniec kontroly
23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam o výsledku kontroly_Ministerstvo životného prostredia SR_KA-024_2013_1060.pdf
Veľkosť: 429 KB, Dátum zverejnenia: 23.10.2013

KA-029/2013/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2013/1060
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vere
Začiatok kontroly
19.02.2013
Koniec kontroly
21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_final_1_Ministerstvo životného prostredia SR_KA-029_2013_1060.pdf
Veľkosť: 271 KB, Dátum zverejnenia: 21.04.2013

KA-012/2012/1022

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2012/1022
Účel
Preveriť hospodárenie a ochranu aktív organizácie v oblasti informačno-komunikačných technológií. P
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Správa_o_výsledku_kontroly_KA_01220121022.pdf
Veľkosť: 174 KB, Dátum zverejnenia: 02.07.2012

KA-033/2012/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2012/1060
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011
Začiatok kontroly
21.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2012/1040

Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2012/1040
Účel
Preveriť dodržiavanie medzinárodných zmlúv, všeobecne záväzných právnych predpisov Európskej únie a
Začiatok kontroly
31.01.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-029/2011/0005

Kontrola plnenia úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2010/0005

Kontrola projektu Kohézneho fondu "Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku", č. opatrenia 2004/SK/16/C/PE/004
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
24.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2010/0009

Kontrola poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2010/0009
Účel
Začiatok kontroly
30.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
27.10.2009
Koniec kontroly
20.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2009
Koniec kontroly
12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu úloh geologického výskumu a geologického prieskumu
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2009/0002

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.02.2009
Koniec kontroly
24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2024/1201

Kontrola ochrany klímy s použitím metodiky „Climate Scanner“ v podmienkach SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2024/1201
Účel
Preverenie systému koordinácie a riadenia politiky ochrany klímy v SR
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-020/2024/1060

Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2024/1060
Účel
Preveriť postupy štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-007/2024/1032

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2024/1032
Účel
Preverenie výnimočnosti, opodstatnenosti a účelnosti plnenia pracovných úloh a vykonávania pracovných činností zamestnancami na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-003/2014/1015

Kontrola splnenia a plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií v roku 2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2014/1015
Účel
Preveriť splnenie a plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na základe výsledkov kontroly
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2016/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2016/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť