Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sídlo:
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00156621
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-017/2024/1100

Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2024/1100
Účel
Preveriť proces zrušenia štátneho podniku Agroinštitút Nitra, štátny podnik a jeho dopad na správu majetku štátu.
Začiatok kontroly
16.04.2024
Koniec kontroly
23.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-038/2023/1063

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2023/1063
Účel
Fungovanie systému a procesov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020
Začiatok kontroly
09.07.2023
Koniec kontroly
30.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-034/2023/1062

Kontrola bezpečnosti potravín v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2023/1062
Účel
Zefektívnenie úradných kontrol bezpečnosti potravín realizovaných dvoma štátnymi dozornými orgánmi
Začiatok kontroly
29.06.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-041/2022/1062

Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2022/1062
Účel
Preveriť systém riadenia, financovania a dohľadu MPRV SR pri plnení kontraktov s NPPC.
Začiatok kontroly
28.03.2022
Koniec kontroly
16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-020/2019/1063

Systém priamych podpôr
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2019/1063
Účel
Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas
Začiatok kontroly
28.07.2019
Koniec kontroly
01.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
20.06.2019
Koniec kontroly
22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Začiatok kontroly
12.03.2019
Koniec kontroly
18.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2018/1060

Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2018/1060
Účel
Poukázať na stav realizácie politiky a plnenia úloh, opatrení vyplývajúcich z Národného programu vyu
Začiatok kontroly
31.05.2018
Koniec kontroly
28.01.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
15.05.2017
Koniec kontroly
29.03.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2017/1060

Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2017/1060
Účel
Zhodnotenie výkonu zakladateľskej funkcie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
Začiatok kontroly
02.04.2017
Koniec kontroly
23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2016/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2016/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR a MH SR za r
Začiatok kontroly
14.02.2016
Koniec kontroly
05.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2015/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2015/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
21.09.2015
Koniec kontroly
15.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.pdf
Veľkosť: 135 KB, Dátum zverejnenia: 15.10.2015

KA-060/2015/1060

Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2015/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Začiatok kontroly
24.05.2015
Koniec kontroly
05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol MPRV SR.pdf
Veľkosť: 403 KB, Dátum zverejnenia: 05.08.2015

KA-017/2015/1040

Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2015/1040
Účel
Skontrolovať oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií technickej pomoci v rámci Program rozvoja
Začiatok kontroly
02.03.2015
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
26.01.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
22.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2014/1060

Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2014/1060
Účel
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Začiatok kontroly
01.06.2014
Koniec kontroly
12.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MPRV SR_033_2014 _1060 _na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 345 KB, Dátum zverejnenia: 12.08.2014

KA-069/2014/1040

Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2014/1040
Účel
Preveriť primeranosť systému riadenia a kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami v rámci v
Začiatok kontroly
14.05.2014
Koniec kontroly
25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Ministerstvo pôdohosp.a rozvoja vidieka SR_KA-069_2014_1040_Regionálny_OP.pdf
Veľkosť: 574 KB, Dátum zverejnenia: 25.09.2014

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
23.02.2014
Koniec kontroly
23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MPRV SR_046_2014_1060.pdf
Veľkosť: 480 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2014

KA-024/2013/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2013/1060
Účel
Účelom vypracovania stanoviska je splnenie úlohy vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR SR
Začiatok kontroly
22.09.2013
Koniec kontroly
23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_MPRV SR_024_2013_1060.pdf
Veľkosť: 141 KB, Dátum zverejnenia: 23.10.2013

KA-029/2013/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2013/1060
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vere
Začiatok kontroly
24.02.2013
Koniec kontroly
23.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _MPRV SR_029_2013_1060.pdf
Veľkosť: 320 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2013

KA-033/2013/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2013/1110
Účel
Preveriť plnenie úloh Národného orgánu a kontrolného orgánu I. stupňa v rámci Programu cezhraničnej
Začiatok kontroly
19.02.2013
Koniec kontroly
26.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_MPRV SR_033_2013_1110_1040.pdf
Veľkosť: 497 KB, Dátum zverejnenia: 26.03.2013

KA-033/2012/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2012/1060
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011
Začiatok kontroly
21.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2011/0004

"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
18.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2011/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
03.03.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2010/0003

"Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2009/0005

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2009
Koniec kontroly
05.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
05.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2008/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2007/0008

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
18.03.2007
Koniec kontroly
03.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2024/1063

Miestne akčné skupiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2024/1063
Účel
Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-044/2016/1060

Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2016/1060
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2017/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2017/1060
Účel
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť