Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00165182
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-002/2024/1033

Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2024/1033
Účel
Účelom KA je preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami fondov a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.
Začiatok kontroly
14.01.2024
Koniec kontroly
17.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-026/2022/1140

Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2022/1140
Účel
Preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandémiou
Začiatok kontroly
12.04.2022
Koniec kontroly
07.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2020/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2020/1033
Účel
Účelom KA bude preveriť, či ministerstvá vykazujú a zverejňujú údaje o vybraných položkách majetku a
Začiatok kontroly
05.05.2020
Koniec kontroly
29.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
02.06.2019
Koniec kontroly
30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
25.08.2015
Koniec kontroly
25.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
12.03.2015
Koniec kontroly
05.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky_KA-059_2015_1030_1030_publ..pdf
Veľkosť: 358 KB, Dátum zverejnenia: 05.05.2015

KA-057/2014/1030

Kontrola plnenia opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchádzajúce obdobie a kontrola správy majetku štátu vo vybraných kapitolách s plnením opatrení z predchádzajúcej kontroly tejto oblasti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2014/1030
Účel
Prekontrolovať plnenie opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchadzajúce
Začiatok kontroly
10.03.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MK SR_057_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 395 KB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

KA-015/2013/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2013/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol1_MK SR_KA-015_2013_1030.pdf
Veľkosť: 507 KB, Dátum zverejnenia: 25.04.2013

KA-030/2010/0007

Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
18.07.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-054/2009/0009

Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
21.01.2010
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
20.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2024/1033

Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2024/1033
Účel
získanie uistenia o dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní a kontrole použitia príspevkov štátu cirkvám a náboženským spoločnostiam zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť