Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
42181810
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-012/2012/1022

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2012/1022
Účel
Preveriť hospodárenie a ochranu aktív organizácie v oblasti informačno-komunikačných technológií. P
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Správa_o_výsledku_kontroly_KA_01220121022.pdf
Veľkosť: 174 KB, Dátum zverejnenia: 02.07.2012

KA-033/2012/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2012/1060
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011
Začiatok kontroly
21.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2012/1040

Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2012/1040
Účel
Preveriť dodržiavanie medzinárodných zmlúv, všeobecne záväzných právnych predpisov Európskej únie a
Začiatok kontroly
31.01.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2024/1201

Kontrola ochrany klímy s použitím metodiky „Climate Scanner“ v podmienkach SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2024/1201
Účel
Preverenie systému koordinácie a riadenia politiky ochrany klímy v SR
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-020/2024/1060

Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2024/1060
Účel
Preveriť postupy štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-007/2024/1032

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2024/1032
Účel
Preverenie výnimočnosti, opodstatnenosti a účelnosti plnenia pracovných úloh a vykonávania pracovných činností zamestnancami na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť