Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo:
Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
IČO:
36022047
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-011/2023/1181

Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2023/1181
Účel
Preveriť a vyhodnotiť prijaté opatrenia z predošlej KA a preveriť a prehodnotiť nastavenie aktualiz
Začiatok kontroly
17.01.2023
Koniec kontroly
29.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-021/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2019/1062
Účel
Poukázať na zavedený systém výkonu zakladateľskej funkcie MŽP SR voči štátnym podnikom v jeho zaklad
Začiatok kontroly
01.07.2019
Koniec kontroly
24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2010/0007

Kontrola projektu Kohézneho fondu "Bratislava - protipovodňová ochrana", č. opatrenia 2004/SK/C/PE/007
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
14.11.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-085/2012/1060

Kontrola hospodárenia vo Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Bratislava
Číslo kontrolnej akcie
KA-085/2012/1060
Účel
Preveriť hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov na základe podania č. spis. 66/2012
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť