Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Komárno
Sídlo:
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
IČO:
00306525
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2023/1120

Vybrané položky príjmov obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Začiatok kontroly
04.12.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
05.08.2019
Koniec kontroly
01.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2013/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2013/1130
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
22.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Komarno_067_2013_1130_1100.pdf
Veľkosť: 207 KB, Dátum zverejnenia: 22.04.2013

KA-082/2012/1100

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využitia prostriedkov EÚ a verejných prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás 2006 - 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-082/2012/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v
Začiatok kontroly
27.05.2012
Koniec kontroly
03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2009
Koniec kontroly
02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2009/0003

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
14.10.2009
Koniec kontroly
26.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2009/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
01.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.08.2008
Koniec kontroly
10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť