Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00603481
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2023/1120

Vybrané položky príjmov obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Začiatok kontroly
10.12.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-031/2022/1120

Podpora cyklistickej dopravy
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2022/1120
Účel
Preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy
Začiatok kontroly
22.02.2022
Koniec kontroly
09.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2020/1130

Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2020/1130
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom a záväzkami
Začiatok kontroly
18.02.2020
Koniec kontroly
20.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2019/1033

Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2019/1033
Účel
Účelom KA je preveriť správnosť a hodnovernosť vykazovania vybraných položiek individuálnej účtovnej
Začiatok kontroly
04.08.2019
Koniec kontroly
28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
19.07.2018
Koniec kontroly
29.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2016/1090

Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2016/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
25.08.2016
Koniec kontroly
07.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2015/1050

Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 z 09.12.2005 o
Začiatok kontroly
05.07.2015
Koniec kontroly
10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.pdf
Veľkosť: 277 KB, Dátum zverejnenia: 10.08.2015

KA-040/2013/1090

Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2013/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
05.02.2013
Koniec kontroly
22.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Hlavne mesto_040_2013_1090_1080_na zverejnenie3.pdf
Veľkosť: 172 KB, Dátum zverejnenia: 22.04.2013

KA-015/2011/0002

Kontrola financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-041/2011/0006

"Kontrola úctovných a financných výkazov vo vztahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovatelského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne"
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2011/0006
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-041/2009/0003

Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
07.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2008/0001

Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
27.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2024/1063

Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2024/1063
Účel
Poukázať na nedostatky pri využívaní finančných prostriedkov EŠIF v hlavnom mesta BA.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-029/2023/1090

Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2023/1090
Účel
Preveriť, či objektívna zodpovednosť prispela / prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestn
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť