Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský pozemkový fond
Sídlo:
Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
17335345
Právna forma:
Fondy

Kontroly

KA-031/2023/1182

Využitie záverov kontroly NKU pre optimalizáciu činnosti SPF.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2023/1182
Účel
Zistenie či po dvoch rokoch od ukončenia kontroly NKU je činnosť SPF cieľavedomejšia a nakladanie s
Začiatok kontroly
18.06.2023
Koniec kontroly
26.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-007/2022/1070

Systém prenájmu poľovných pozemkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2022/1070
Účel
Preveriť výkon správy zástupcov štátu v oblasti prenájmu poľovných pozemkov.
Začiatok kontroly
09.08.2022
Koniec kontroly
29.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-037/2020/1062

Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2020/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie: - poukázať na hospodárenie a nakladanie s majetkom v správe SPF - identif
Začiatok kontroly
11.11.2020
Koniec kontroly
07.10.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2009/0012

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2009/0012
Účel
Začiatok kontroly
17.11.2009
Koniec kontroly
10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2008/0016

Kontrola dodržiavania zákonnosť, správnosti a preukázateľnosti postupu SPF pri poskytovaní reštitučných náhrad oprávneným osobám a pri realizácii zámenných zmlúv, uskutočnených v rokoch 2004-2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2008/0016
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
25.05.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť