Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo:
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00165565
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-001/2024/1033

Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2024/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť, či odporúčania NKÚ SR prispeli k odstráneniu nedostatkov a zlepšeniu hospodárenia zdravotníckych zariadení.
Začiatok kontroly
01.02.2024
Koniec kontroly
30.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-005/2024/1090

Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2024/1090
Účel
Preveriť proces zazmluvnenia, odberu, skladovania a likvidácie vakcín a dodržiavanie právnych predpisov pri vynakladaní verejných prostriedkov a nakladaní s majetkom štátu
Začiatok kontroly
28.01.2024
Koniec kontroly
09.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-043/2023/1063

Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2023/1063
Účel
Preveriť proces výberu a realizácie investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitne
Začiatok kontroly
18.09.2023
Koniec kontroly
13.12.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-026/2023/1032

Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2023/1032
Účel
Preveriť systém zabezpečenia prepravy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, pacientov dialyza
Začiatok kontroly
08.03.2023
Koniec kontroly
30.08.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2022/1031

Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2022/1031
Účel
Preveriť proces implementácie kľúčového nástroja pre efektívne uhrádzanie nákladov spojených s posky
Začiatok kontroly
01.02.2022
Koniec kontroly
26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
31.01.2022
Koniec kontroly
12.07.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
21.04.2021
Koniec kontroly
27.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2021/1140

Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2021/1140
Účel
Preveriť nastavenie systému rezidentského štúdia a zistiť faktory, ktoré vplývali na jeho realizáciu
Začiatok kontroly
12.04.2021
Koniec kontroly
19.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2021/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2021/1026
Účel
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia
Začiatok kontroly
17.02.2021
Koniec kontroly
30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2020/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2020/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Začiatok kontroly
01.03.2020
Koniec kontroly
28.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2019/1140

Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2019/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, real
Začiatok kontroly
17.09.2019
Koniec kontroly
08.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-038/2018/1130

Centrálny nákup nemocničných lôžok.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2018/1130
Účel
Preverenie a vyhodnotenie centrálneho nákupu nemocničných lôžok Ministerstvom zdravotníctva SR.
Začiatok kontroly
23.09.2018
Koniec kontroly
11.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2018/1030

Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preverenie stavu funkčnosti a využívania vybraných častí systému elektron
Začiatok kontroly
18.07.2018
Koniec kontroly
13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2017/1030

Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2017/1030
Účel
Zhodnotiť stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti so zameraním na transparentnosť nakladania s ve
Začiatok kontroly
16.07.2017
Koniec kontroly
23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2016/1030

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2016/1030
Účel
Overiť proces vypracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017, ktorá bude vykonaná na zákla
Začiatok kontroly
02.10.2016
Koniec kontroly
27.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2015/1030

Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2015/1030
Účel
Prekontrolovať činnosti a postupy pri zavádzaní informačných a komunikačných technológii s cieľom
Začiatok kontroly
05.10.2015
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záverečná správa Informačné systémy v zdravotníctve.pdf
Veľkosť: 822 KB, Dátum zverejnenia: 20.12.2015

KA-059/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
04.03.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo zdravotníctva SR_KA-059_2015_1030_1030l.pdf
Veľkosť: 498 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

KA-053/2014/1030

Stanovisko NKÚ SR k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2014/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu vybraných subjektov na rok 2015 v súvislosti s úlohou vyp
Začiatok kontroly
16.10.2014
Koniec kontroly
23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2014/1030

Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2014/1030
Účel
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v program
Začiatok kontroly
21.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MZ SR_020_2014_1030_publikovanie.pdf
Veľkosť: 455 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-037/2014/1030

Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2014/1030
Účel
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Začiatok kontroly
18.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2014/1040

Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2014/1040
Účel
Preveriť primeranosť systému riadenia a kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami v rámci v
Začiatok kontroly
14.05.2014
Koniec kontroly
25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo zdravotnictva SR_KA_069_2014_1040_OP_Zdravotníctvo.pdf
Veľkosť: 613 KB, Dátum zverejnenia: 25.09.2014

KA-057/2014/1030

Kontrola plnenia opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchádzajúce obdobie a kontrola správy majetku štátu vo vybraných kapitolách s plnením opatrení z predchádzajúcej kontroly tejto oblasti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2014/1030
Účel
Prekontrolovať plnenie opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchadzajúce
Začiatok kontroly
09.03.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MZ SR_057_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 309 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2014

KA-015/2013/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2013/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MZ SR_000_2013_1030.pdf
Veľkosť: 438 KB, Dátum zverejnenia: 02.05.2013

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
20.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2009/0004

Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
13.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2008/0003

Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
15.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
15.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2007/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
23.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2024/1033

Záväzky zdravotníckych zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2024/1033
Účel
je dosiahnuť lepšiu účinnosť systému riadenia záväzkov zdravotníckych zariadení po splatnosti, zhodnotiť správnosť vykazovania záväzkov a dodržiavanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-019/2024/1060

Prevencia zdravia
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2024/1060
Účel
Preveriť nastavenie systému financovania v oblasti prevencie zdravia
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-007/2024/1032

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2024/1032
Účel
Preverenie výnimočnosti, opodstatnenosti a účelnosti plnenia pracovných úloh a vykonávania pracovných činností zamestnancami na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-041/2023/1130

Hluk v životnom prostredí
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2023/1130
Účel
Preveriť systém zabezpečenia ochrany pred hlukom vo vonkajšom prostredí v SR
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2013/1030

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2013/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu vybraných subjektov na rok 2014 v súvislosti s úl
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť