Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo:
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00151742
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2024/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2023
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2024/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia subjektov verejnej správy za rok 2023
Začiatok kontroly
19.03.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-048/2023/1063

ŽoP Centrálny ekonomický systém
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2023/1063
Účel
Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti zákonnosti a oprávnenosti deklarovaných výdavkov v rám
Začiatok kontroly
26.09.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-001/2023/1026

Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2023/1026
Účel
Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečné
Začiatok kontroly
06.03.2023
Koniec kontroly
07.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2022/1033

Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2022/1033
Účel
preveriť účinnosť nastavenia systému programového rozpočtovania a jeho súlad s metodickým pokynom na
Začiatok kontroly
08.03.2022
Koniec kontroly
27.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-034/2022/1026

Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2022/1026
Účel
Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečné
Začiatok kontroly
06.03.2022
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-004/2021/1033

Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov - UNITAS
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2021/1033
Účel
Preveriť dosahovanie zámerov a cieľov stanovených v Programe UNITAS zameraných na postupné zjednoten
Začiatok kontroly
01.09.2021
Koniec kontroly
14.12.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2021/1033

Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2021/1033
Účel
Preveriť použitie príjmov z odvodov z hazardných hier TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Začiatok kontroly
28.02.2021
Koniec kontroly
29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2021/1031

Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2021/1031
Účel
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry.
Začiatok kontroly
25.02.2021
Koniec kontroly
29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2021/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2021/1026
Účel
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia
Začiatok kontroly
03.02.2021
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-020/2020/1026

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2020/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
Začiatok kontroly
04.10.2020
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2020/1033

Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) - medzinárodná kontrola
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2020/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť, či sú strednodobé rozpočtové ciele v rámci rozpočtového procesu
Začiatok kontroly
01.07.2020
Koniec kontroly
14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2020/1110

Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2020/1110
Účel
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Začiatok kontroly
08.06.2020
Koniec kontroly
14.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2020/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2020/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Začiatok kontroly
13.02.2020
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2019/1026

Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2019/1026
Účel
Účelom kontrolnej akcie v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade S
Začiatok kontroly
06.10.2019
Koniec kontroly
06.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2019/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2019/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu vý
Začiatok kontroly
25.03.2019
Koniec kontroly
30.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2018/1020

Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2018/1020
Účel
Účelom kontrolnej akcie v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade S
Začiatok kontroly
23.09.2018
Koniec kontroly
04.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2018/1020

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2018/1020
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Začiatok kontroly
18.03.2018
Koniec kontroly
24.05.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2018/1030

Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2018/1030
Účel
Overiť vecnú a formálnu správnosť individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR zostavene
Začiatok kontroly
18.02.2018
Koniec kontroly
14.05.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2017/1050

Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2017/1050
Účel
Účelom je získať primerané uistenie, že opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne na efektívnejš
Začiatok kontroly
14.02.2017
Koniec kontroly
19.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2016/1060

Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2016/1060
Účel
Preveriť oprávnenosť výdavkov MF SR v rámci vybranej vzorky operácií Operačného programu Technická p
Začiatok kontroly
14.07.2016
Koniec kontroly
07.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2016/1050

Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2016/1050
Účel
Účelom medzinárodnej paralelnej kontroly je preveriť zásadné riziká udržateľnosti verejných financií
Začiatok kontroly
13.07.2016
Koniec kontroly
14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2016/1050

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2016/1050
Účel
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrnu výsledkov hospo
Začiatok kontroly
29.03.2016
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2016/1050

Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu v jeho správe.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2016/1050
Účel
Účelom je overenie formálnej a vecnej správnosti zostavenia individuálnej účtovnej závierky Minister
Začiatok kontroly
14.02.2016
Koniec kontroly
05.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2015/1050

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola procesu vypracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2016, ktorá má byť
Začiatok kontroly
31.08.2015
Koniec kontroly
05.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2015/1040

Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2015/1040
Účel
Preveriť oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Začiatok kontroly
30.06.2015
Koniec kontroly
29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2015/1050

Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 z 09.12.2005 o
Začiatok kontroly
29.06.2015
Koniec kontroly
19.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Ministerstvo financií SR.pdf
Veľkosť: 444 KB, Dátum zverejnenia: 19.08.2015

KA-058/2015/1050

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2015/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrn
Začiatok kontroly
26.03.2015
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-012/2015/1050

Správnosť zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2015/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je overenie správnosti zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
Začiatok kontroly
11.02.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o vysledku kontroly_na publikovanie_Ministerstvo financii SR_KA-0122015/1050.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

KA-011/2015/1040

Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2015/1040
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
02.02.2015
Koniec kontroly
30.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2015/1050

Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2015/1050
Účel
Účelom kontroly je hodnotenie stavu a vývoja realizácie zjednotenia daní, cla a poistných odvodov pr
Začiatok kontroly
19.01.2015
Koniec kontroly
29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2014/1050

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2014/1050
Účel
Účelom vypracovania Stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015 je splnenie úlohy v
Začiatok kontroly
14.10.2014
Koniec kontroly
23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2014/1050

Kontrola opatrení z kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vykonanej v roku 2012
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2014/1050
Účel
Skontrolovať a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom
Začiatok kontroly
15.06.2014
Koniec kontroly
10.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo financií SR_KA-032_2014_1050_1050.pdf
Veľkosť: 120 KB, Dátum zverejnenia: 10.07.2014

KA-068/2014/1040

Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2014/1040
Účel
Preveriť oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Začiatok kontroly
19.03.2014
Koniec kontroly
24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MF SR_publ_068_2014_1040_1040.pdf
Veľkosť: 210 KB, Dátum zverejnenia: 24.06.2014

KA-043/2014/1050

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2013 a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2014/1050
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej
Začiatok kontroly
10.03.2014
Koniec kontroly
01.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2013/1050

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2013/1050
Účel
Účelom vypracovania Stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014 je splnenie úlohy v
Začiatok kontroly
20.10.2013
Koniec kontroly
24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-071/2013/1040

Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 a Operačného programu Technická pomoc
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2013/1040
Účel
Preveriť oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií v rámci Operačného programu Rybné hospodárstv
Začiatok kontroly
16.07.2013
Koniec kontroly
27.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2013/1050

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2012 a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2013/1050
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná poklad
Začiatok kontroly
17.03.2013
Koniec kontroly
29.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo financii SR_KA-045_2013_1050_1050_zverej..pdf
Veľkosť: 361 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2013

KA-041/2013/1050

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2013/1050
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej
Začiatok kontroly
26.02.2013
Koniec kontroly
09.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Ministerstvo financií SR_KA-041_2013_1050_1050_zverej..pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 09.06.2013

KA-020/2012/1050

Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 31.12.2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2012/1050
Účel
Hodnotenie efektívnosti a účinnosti stavu realizácie programu UNITAS, jeho logistickej podpory, a je
Začiatok kontroly
10.01.2013
Koniec kontroly
25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo financií SR_KA-020_2012_1050_1050_zverej..pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 25.04.2013

KA-062/2012/1040

Kontrola úrovne využívania priamych grantov Európskej komisie v Slovenskej republike.
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2012/1040
Účel
Zmapovať všetky druhy priamych grantov, ktoré udeľuje a riadi Európska komisia. Zistiť stav využív
Začiatok kontroly
01.11.2012
Koniec kontroly
16.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2012/1050

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2012/1050
Účel
Účelom vypracovania Stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 je plnenie úlohy vyplýv
Začiatok kontroly
08.10.2012
Koniec kontroly
18.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-070/2012/1050

Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2012/1050
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a
Začiatok kontroly
18.06.2012
Koniec kontroly
08.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MF SR_KA-070_2012_1050-OPIS_1050_zverejn..pdf
Veľkosť: 283 KB, Dátum zverejnenia: 08.10.2012

KA-038/2012/1050

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2012/1050
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladn
Začiatok kontroly
27.02.2012
Koniec kontroly
10.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2012/1050

Vypracovanie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2012/1050
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej
Začiatok kontroly
27.02.2012
Koniec kontroly
10.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2012/1040

Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2012/1040
Účel
Preveriť dodržiavanie medzinárodných zmlúv, všeobecne záväzných právnych predpisov Európskej únie a
Začiatok kontroly
31.01.2012
Koniec kontroly
12.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-081/2010/0008

Kontrola správnosti stanovenia a dodržiavania zmluvných podmienok a účelnosti čerpania finančných prostriedkov pri relizácii kontraktov uzatvorených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania
Číslo kontrolnej akcie
KA-081/2010/0008
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2010/0007

Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
18.07.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2010/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
21.10.2009
Koniec kontroly
21.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2009
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2009/0009

Záverečná kontrola programov Iniciatívy Spoločenstva ITERREG IIIA a projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 30.04.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
22.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2009/0009

Kontrola aktuálneho stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
26.07.2009
Koniec kontroly
29.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-066/2009/0003

Kontrola postupov a finančného plnenia Ministerstva financií SR pri realizácii projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
26.07.2009
Koniec kontroly
29.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2009/0005

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond ktorého doba realizácie skončila 31.12.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2009
Koniec kontroly
09.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2009/0002

Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu kapitoly Ministerstvo financií a Všeobecná pokladničná správa za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.03.2009
Koniec kontroly
18.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2009/0002

Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu kapitoly Ministerstvo financií a Všeobecná pokladničná správa za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.03.2009
Koniec kontroly
18.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2009/0001

Kontrola systémov riadenia a kontroly MFSR vo vzťahu k ŠF a KF programového obdobia 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.01.2009
Koniec kontroly
30.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
01.10.2008
Koniec kontroly
13.01.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.06.2008
Koniec kontroly
27.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2008/0002

Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
20.04.2008
Koniec kontroly
18.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2008/0001

Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
16.03.2008
Koniec kontroly
14.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2007/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v rezorte Ministerstva financií SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2007/0003
Účel
Začiatok kontroly
03.06.2007
Koniec kontroly
06.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2007/0002

Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.04.2007
Koniec kontroly
20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-029/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
11.03.2007
Koniec kontroly
14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-029/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
11.03.2007
Koniec kontroly
14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
28.01.2007
Koniec kontroly
11.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2023/1026

Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2023/1026
Účel
Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-040/2014/1050

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2014/1050
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2016/1050

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2016/1050
Účel
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, a to z hľadiska mak
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2017/1020

Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018.
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2017/1020
Účel
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, a to z hľadiska ma
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2017/1020

Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2017/1020
Účel
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrnu výsledkov hosp
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2017/1060

Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2017/1060
Účel
Preveriť účinnosť Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR a uplatňovania princípov efe
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2021/1026

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2021/1026
Účel
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022 a definovať riziká rozpočtové
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-036/2022/1026

Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2022/1026
Účel
Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť