Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo:
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
IČO:
00397563
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-028/2023/1140

Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2023/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie zmluvy o NFP a všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných zd
Začiatok kontroly
13.06.2023
Koniec kontroly
13.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
02.10.2018
Koniec kontroly
09.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
15.03.2017
Koniec kontroly
18.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-081/2015/1040

Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
Číslo kontrolnej akcie
KA-081/2015/1040
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ na základe informácií doručených Európskym dvoro
Začiatok kontroly
05.07.2015
Koniec kontroly
24.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Žilinská univerzita v Žiline_KA_081_2015_1040_1140.pdf
Veľkosť: 152 KB, Dátum zverejnenia: 24.08.2015

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
05.06.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zilinska univerzita v Ziline_KA-060_2013_1030_1140.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 07.11.2013

KA-009/2010/0006

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2010/0006

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými regionálnym rozvojovým agentúram
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2009/0004

Kontrola projektu prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2009
Koniec kontroly
08.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť