Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Sídlo:
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31364501
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
05.06.2022
Koniec kontroly
06.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-007/2021/1061

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2021/1061
Účel
Preveriť komplexnosť nastavenia systému riešenia problematiky železničných priecestí a vplyv moderni
Začiatok kontroly
02.05.2021
Koniec kontroly
29.07.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-025/2019/1061

Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2019/1061
Účel
Účelom kontroly je zhodnotenie opodstatnenosti zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach služieb, vr
Začiatok kontroly
12.03.2019
Koniec kontroly
29.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-066/2014/1060

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými na Železniciach Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v rokoch 2012 a 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2014/1060
Účel
Preveriť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov kontr
Začiatok kontroly
23.01.2014
Koniec kontroly
02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Železnice Slovenskej republiky_ Bratislava_KA-066_2014_1060 na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 277 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2014

KA-007/2013/1040

Kontrola vybraných ukončených dopravných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2013/1040
Účel
Preveriť zákonnosť a správnosť financovania a dôvody nárastu výšky nákladov na vybrané železničné pr
Začiatok kontroly
30.09.2013
Koniec kontroly
09.12.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ŽSR_007_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 354 KB, Dátum zverejnenia: 09.12.2013

KA-036/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2012/1060
Účel
Preveriť efektívnosť nového modelu spoplatňovania železničnej infraštruktúry, platného od 01.01.2010
Začiatok kontroly
16.08.2012
Koniec kontroly
26.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_ZSR_036_2012_1060.pdf
Veľkosť: 362 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2012

KA-030/2011/0005

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými na údržbu a modernizáciu železničnej dopravnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2011/0003

Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-077/2009/0008

Kontrola projektov ISPA/KF, ktorým doba realizácie skončila 30.04.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
21.06.2009
Koniec kontroly
23.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond ktorého doba realizácie skončila 31.12.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
13.04.2009
Koniec kontroly
17.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2008/0014

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2008/0014
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
26.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
24.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2007/0002

Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
09.04.2007
Koniec kontroly
20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2007/0001

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
13.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2020/1063

Modernizácia železničnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2020/1063
Účel
Účelom kontroly bude preverenie plnenia stratégie v oblasti modernizácie železníc, ako aj zabezpečen
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť