Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Trebišov
Sídlo:
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
IČO:
00331996
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2022/1090

Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2022/1090
Účel
Preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efe
Začiatok kontroly
15.02.2022
Koniec kontroly
19.06.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
09.09.2019
Koniec kontroly
28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
11.09.2018
Koniec kontroly
15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2016/1130

Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2016/1130
Účel
Preverenie súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom okresného mesta so
Začiatok kontroly
22.08.2016
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-068/2013/1040

Kontrola projektu č. 11110200025 – Priemyselný park Trebišov
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2013/1040
Účel
Preveriť stav projektu č. 111102000025 Priemyselný park Trebišov podľa podmienok stanovených v zmluv
Začiatok kontroly
31.01.2013
Koniec kontroly
14.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2009/0002

Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
09.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-062/2007/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2007/0003
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
27.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť