Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
IČO:
00306185
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2023/1110

Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2023/1110
Účel
Posúdenie budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie udržateľnosti p
Začiatok kontroly
15.02.2023
Koniec kontroly
25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
04.08.2019
Koniec kontroly
30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
08.03.2017
Koniec kontroly
09.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
17.09.2015
Koniec kontroly
08.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2011/0002

"Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
20.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
20.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2011/0004

Kontrola postupu colných orgánov pri vymáhaní colných a daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-068/2008/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
20.10.2008
Koniec kontroly
03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť