Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo:
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
00330167
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-003/2020/1140

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2020/1140
Účel
Kontrolou bude preverené, či bola v rámci aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve dosiahn
Začiatok kontroly
04.08.2020
Koniec kontroly
28.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
31.07.2018
Koniec kontroly
08.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
22.05.2017
Koniec kontroly
22.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2011/0005

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými na údržbu a modernizáciu železničnej dopravnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-079/2009/0003

Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
27.10.2009
Koniec kontroly
29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2023/1120

Vybrané položky príjmov obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť