Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo:
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30794323
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2022/1062

Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR vykonaných v rokoch 2016 až 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2022/1062
Účel
Preveriť a vyhodnotiť implementované zmeny, ktorých cieľom malo byť zvýšenie transparentnosti proces
Začiatok kontroly
16.03.2022
Koniec kontroly
21.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2019/1062

Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - zhodnotiť zákonnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizá
Začiatok kontroly
19.09.2019
Koniec kontroly
03.03.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2019/1063

Systém priamych podpôr
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2019/1063
Účel
Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas
Začiatok kontroly
18.02.2019
Koniec kontroly
22.03.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-029/2018/1060

Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2018/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európsk
Začiatok kontroly
25.10.2018
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
11.05.2017
Koniec kontroly
27.02.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2016/1060

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2016/1060
Účel
Zistiť stav v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, účelnosti a hospodárnosti vynaklad
Začiatok kontroly
18.05.2016
Koniec kontroly
20.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2016/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2016/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
27.04.2016
Koniec kontroly
25.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
27.04.2016
Koniec kontroly
14.03.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2015/1060

Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2015/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Začiatok kontroly
05.05.2015
Koniec kontroly
06.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam PPA.pdf
Veľkosť: 368 KB, Dátum zverejnenia: 06.08.2015

KA-017/2015/1040

Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2015/1040
Účel
Skontrolovať oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií technickej pomoci v rámci Program rozvoja
Začiatok kontroly
25.02.2015
Koniec kontroly
01.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2015/1040

Podpora slovenského vinohradníctva z poľnohospodárskych fondov Európskej únie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2015/1040
Účel
Skontrolovať zákonnosť a správnosť použitia finančných prostriedkov EÚ a SR na rekonštrukciu a moder
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2014/1060

Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2014/1060
Účel
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Začiatok kontroly
01.06.2014
Koniec kontroly
19.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam o výsledku kontroly_033_ PPA_2014_1060 -na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 265 KB, Dátum zverejnenia: 19.08.2014

KA-006/2013/1040

Kontrola realizácie opatrení spojených s poskytovaním priamych platieb a podpôr hradených z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2013/1040
Účel
Preveriť systém poskytovania priamych platieb a podpôr. Zistiť stav dodržiavania požiadaviek predpis
Začiatok kontroly
08.01.2013
Koniec kontroly
27.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol PPA_KA-006_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 919 KB, Dátum zverejnenia: 27.08.2013

KA-064/2012/1040

Kontrola finančných zdrojov vyčlenených na implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky – spoločnej organizácii trhu – živočíšnych komodít
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2012/1040
Účel
Analyzovať a zhodnotiť systém fungovania spoločnej organizácii trhu – živočíšnych komodít v program
Začiatok kontroly
30.09.2012
Koniec kontroly
20.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2010/0003

"Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2009/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými v rámci programu 08V01-podpora lesného hospodárstva zo štrukturálnych fondov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
20.09.2009
Koniec kontroly
20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2008
Koniec kontroly
22.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
27.05.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
27.05.2008
Koniec kontroly
13.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
07.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
23.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
07.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2008
Koniec kontroly
08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2008/0001

Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
16.03.2008
Koniec kontroly
15.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.03.2007
Koniec kontroly
06.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
05.03.2007
Koniec kontroly
05.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
01.03.2007
Koniec kontroly
01.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2007
Koniec kontroly
13.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.02.2007
Koniec kontroly
13.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
28.01.2007
Koniec kontroly
11.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2024/1063

Miestne akčné skupiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2024/1063
Účel
Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-049/2023/1201

Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2023/1201
Účel
Identifikácia nedostatkov a slabých miest v nastavení a aplikácii protikorupčného programu PPA vo vy
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-004/2017/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2017/1060
Účel
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť