Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Myjava
Sídlo:
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
IČO:
00309745
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2023/1110

Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2023/1110
Účel
Posúdenie budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie udržateľnosti p
Začiatok kontroly
31.01.2023
Koniec kontroly
29.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2021/1120

Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2021/1120
Účel
Kontrola a stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej ko
Začiatok kontroly
09.08.2021
Koniec kontroly
27.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
30.06.2019
Koniec kontroly
26.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
09.03.2017
Koniec kontroly
18.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2012/1110

Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2012/1110
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s
Začiatok kontroly
31.07.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_mesto_ Myjava_030_2012_1110_1120.pdf
Veľkosť: 217 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2012

KA-024/2009/0008

Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
09.09.2009
Koniec kontroly
20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť