Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DUVIA
Sídlo:
Mierová 5523/2A, 92901 Dunajská Streda
IČO:
37834860
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-011/2012/1110

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2012/1110
Účel
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Začiatok kontroly
30.08.2012
Koniec kontroly
14.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.09.2009
Koniec kontroly
01.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť