Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zemné
Sídlo:
Zemné 268, 94122 Zemné
IČO:
00309371
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2020/1110

Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2020/1110
Účel
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Začiatok kontroly
14.06.2020
Koniec kontroly
29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
06.09.2015
Koniec kontroly
05.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Zemne_006_2015_1080_1100.pdf
Veľkosť: 170 KB, Dátum zverejnenia: 05.11.2015

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
11.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť