Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Rožňava Šafárikova 29, 04812 Rožňava 00328758
Kancelária prezidenta SR Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30845157
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov 36069841
Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 08301 Sabinov 00327735
Tento register má len informatívny charakter.