Jaroslav Ivančo

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

 

Funkčné obdobie: máj 2022 - máj 2029

 

Fotografie podpredsedu

Jaroslav Ivančo

 

Profesný životopis

07/2020 do 05/2022  

Ústredný orgán štátnej správy

  • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Generálny tajomník služobného úradu

Riadenie činnosti a procesov ústredného orgánu štátnej správy.

Riadenie ľudských zdrojov, zodpovednosť za finančné riadenie na úrovni správcu rozpočtovej kapitoly. Tvorba pravidiel hospodárenia a zabezpečovanie právnych vzťahov právneho subjektu. Riadenie projektových tímov projektov so štrukturálnych fondov EÚ.

 

2018 – 2020

Regionálna samospráva, verejná správa – sociálne služby

  • Senior dom Svida, ul. SNP 4 Svidník

Štatutárny zástupca – riaditeľ verejného  poskytovateľa sociálnych služieb

Riadenie subjektu poskytovateľa sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom.

Komplexné riadenie právneho subjektu, manažment ľudských zdrojov, ekonomika a hospodárenie právneho subjektu verejnej správy na úrovni  štatutárneho orgánu, tvorba rozhodnutí.

Príprava a uzatváranie zmlúv a realizácia obchodno-právnych vzťahov a realizácia verejného obstarávania.

 

2015 – 2018

Štátna správa – ústredný orgán

  • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, Bratislava

Generálny riaditeľ sekcie stratégie  - hlavný štátny radca

                                                              - odborný radca do 12/2015

Riadenie projektových tímov v oblasti analytiky a metodiky procesov riadenia verejnej správy  vrátane procesov tvorby štátneho rozpočtu a rozpočtov subjektov verejnej správy na úrovni  správcov kapitol, rozpočtov operačných programov  štrukturálnych fondov EÚ a ich riadiacich orgánov.

Príprava stratégie a plánovania činnosti kontrolného úradu národnej úrovne, tvorba vnútorných princípov a pravidiel a smerníc riadenia kontrolnej činnosti ústavného orgánu,

 

07/2010 – 04/2012

Štátna správa – ústredný orgán

  • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava

Štátny tajomník

Riadenie činnosti a procesov rezortu, tvorba legislatívy a ekonomické riadenie na úrovni správcu kapitoly, riadenie projektov národnej úrovne, riadenie a tvorba pravidiel pre štrukturálne fondy, riadenie projektových tímov, tvorba pravidiel hospodárenia na makroúrovni. Priame riadenie rezortných sekcií.

                            

2004 – 2010

  • Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

člen výborov pre zdravotníctvo /2004-2006/,

verejnú správu /2006-2010/

a osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS /2006-2010/

Činnosť člena zákonodarného zboru SR, tvorba legislatívy, analýza procesov verejnej správy.

 

1999 – 2010

Vzdelávanie, verejná správa – regionálna samospráva

  • Obchodná akadémia Svidník, Spojná škola Svidník

Riaditeľ školy a školského zariadenia

Komplexné riadenie právnych subjektov verejnej správy, manažment ľudských zdrojov, ekonomika a hospodárenie rozpočtovej organizácie, na úrovni štatutárneho orgánu, tvorba rozhodnutí výkonu štátnej správy na prvom stupni.

 

Vzdelanie

Dizertačná skúška 2020

Marec 2016 - September 2017

Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied

10/2007 - 3/2008

II. atestácia pedagogických zamestnancov

 

MPC Bratislava  Prešov

 

2/2000 - 11/2002

Štúdium pre získanie manažérskych zručností

riadenie vzdelávacej inštitúcie a výkon štátnej správy

Rezortná organizácia kontinuálneho vzdelávania MŠ SR MPC Bratislava

 

11/1998 - 6/1999

I. atestácia pedagogických zamestnancov

tvorba samostatných koncepcií a vzdelávacích programov

Metodicko - pedagogické centrum (rezortná vzdelávacia organizácia)

Bratislava

 

1989 – 1994   Magisterské štúdium

Odbor učiteľstvo Matematiky a Techniky

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Pedagogická fakulta Prešov

 

Jazykové znalosti :           

Anglický jazyk / B1 /

Ruský jazyk    / B1 /