INTOSAI

INTOSAI je medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín združených v Organizácii spojených národov (OSN).

NKI majú významnú úlohu pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu a pri presadzovaní dôkladného a prehľadného finančného a hospodárskeho riadenia ako aj zodpovednosti jednotlivých vlád členských štátov. INTOSAI pravidelne organizuje medzinárodné semináre, na ktorých môžu kontrolóri jednotlivých členských štátov prerokovávať témy spoločného záujmu a zároveň informuje o najnovšom vývoji kontrolnej činnosti, platných medzinárodných normách a najvhodnejších postupoch kontrolnej činnosti. INTOSAI organizuje každé tri roky zasadania Kongresu, pracovné stretnutia a semináre, na ktorých poukazuje na kľúčové problémy, ktorým jednotlivé NKI čelia a pomáha svojim členom vyvíjať nové riešenia. Heslom INTOSAI pri plnení týchto úloh je: „Vzájomné skúsenosti sú na prospech všetkých."

INTOSAI bola založená v roku 1953 a z pôvodných 34 členských štátov sa počet jej členov rozrástol na súčasných 193. Generálny sekretariát sídli v priestoroch Rakúskeho účtovného dvora vo Viedni. V roku 1977 INTOSAI prijala Limskú deklaráciu o pravidlách kontrolnej činnosti, ktorá ustanovuje základný rámec filozofického a koncepčného postupu kontrolnej činnosti na základe nezávislosti a demokratických princípov.
INTOSAI, ako medzinárodne uznávaná najvyššia kontrolná inštitúcia určená na kontrolu hospodárenia vo verejnom sektore, pravidelne vydáva medzinárodné smernice a manuály v oblasti finančného a hospodárskeho riadenia, ako aj v iných oblastiach. Vyvíja tiež nové metódy kontrolnej činnosti, poskytuje školenia a organizuje výmenu informácií medzi svojimi členmi.
Úradnými jazykmi INTOSAI sú: arabčina, angličtina, francúzština, nemčina a španielčina.

INTOSAI je uznávaná medzinárodná organizácia reprezentujúca NKI svojich členských štátov. Zároveň je dobrovoľným zoskupením, ktorého úspech závisí na neustálej profesionálnej a finančnej podpore jej členov.
INTOSAI si uvedomuje, že jej sila vychádza z kultúrnej, jazykovej a politickej rozmanitosti tohto medzinárodného spoločenstva a usiluje sa o vyváženosť zastúpenia jednotlivých regiónov a kontrolných systémov. Prezídium, výbory a operatívne pracovné skupiny INTOSAI sú organizované tak, aby pomáhali zabezpečiť regionálnu rozmanitosť a vyjadrovali rozličné modely NKI a ich postupy v kontrolnej činnosti.

INTOSAI je demokratickou inštitúciou, ktorá pracuje na základe konzultácií a hľadaní dohody. INTOSAI kladie dôraz na rešpektovanie národnej suverenity a rovnosti všetkých svojich členov, nehľadiac na geografickú rozlohu alebo ekonomickú silu. INTOSAI podporuje aktívne široké diskusie a rokovania vedúce k všeobecným dohodám. Jednotlivé výbory a sedem regionálnych pracovných skupín hrajú významnú rolu pri riešení kľúčových problémov, prehlbovaní komunikácie a výmene skúseností v zoskupení členov INTOSAI v období medzi jednotlivými zasadaniami Kongresu. Organizácia spolupracuje pri riešení problémov spoločného záujmu s mnohými ďalšími zoskupeniami podobného zamerania, ktorých normy sú v súlade so štandardmi nezávislosti INTOSAI.
Rozhodovacia právomoc INTOSAI vychádza zo suverenity jednotlivých NKI a je atribútom ich členstva. Každá z členských krajín INTOSAI má jeden hlas, pričom žiadna krajina nemá právo veta.

Prezídium za svoju činnosť zodpovedná všetkým členom a Generálny sekretariát vykonáva svoju agendu rovnako pre Prezídium, ako aj pre jednotlivých členov.