EUROSAI

EUROSAI (Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) je jednou zo siedmych regionálnych skupín INTOSAI. K ďalším patria OLACEFS, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, PASAI a CAROSAI.

EUROSAI bola založená v roku 1990 a začínala s 30 členmi (NKI 29 európskych štátov a Európsky dvor audítorov). V súčasnosti má 50 členov (NKI 49 európskych štátov a Európsky dvor audítorov).

Hoci EUROSAI je medzi ostatnými regionálnymi skupinami ešte mladou organizáciou, myšlienka jej vytvorenia sa datuje už do obdobia vzniku INTOSAI v roku 1953. Prvé kroky vedúce k jej založeniu boli podniknuté v roku 1974 počas VIII. Kongresu INTOSAI v Madride. V období rokov 1975 až 1989 sa postupne tvorila pôda pre prípravu prvého návrhu Štatútu EUROSAI. Na XIII. Kongrese INTOSAI v Berlíne bola v júni 1989 prijatá Berlínska deklarácia európskej organizácie NKI EUROSAI.

Ustanovujúca konferencia a I. Kongres EUROSAI sa konali v novembri 1989 v Madride. Prijatý bol Štatút EUROSAI a schválené bolo sídlo stáleho Generálneho sekretariátu EUROSAI v Madride.

Cieľom organizácie EUROSAI je:

  1. Podporovať profesijné a odborné porozumenie a spoluprácu medzi členskými inštitúciami EUROSAI v spolupráci s ostatnými regionálnymi skupinami INTOSAI prostredníctvom výmeny názorov a skúseností z kontroly verejných financií
  2. Zachovávať vzťahy s národnými a medzinárodnými inštitúciami špecializovanými na problémy ovplyvňujúce kontrolu verejných príjmov a výdavkov
  3. Udržiavať informovanosť všetkých členských inštitúcií EUROSAI o legislatíve každého štátu v záležitostiach verejných financií, ako aj o organizácii a fungovaní jednotlivých inštitúcií
  4. Podporovať teoretické a praktické štúdium problémov a záležitostí týkajúcich sa kontroly a súvisiacich disciplín
  5. Spolupracovať pri výmene metód a poznatkov považovaných za zaujímavé, ako aj povzbudzovať k organizovaniu seminárov a školení pre zamestnancov členských inštitúcií EUROSAI, ako aj ostatných členských inštitúcií INTOSAI
  6. Podporovať a uľahčovať výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi EUROSAI, ako aj zverejňovať publikácie z oblastí týkajúcich sa ich kompetencií
  7. Podnecovať vytváranie špecializovaných centier, inštitútov a univerzitných pracovísk pre kontrolu verejných príjmov a výdavkov
  8. Nabádať k implementácii záverov a odporúčaní schválených Kongresom EUROSAI
  9. Zabezpečovať zjednocovanie terminológie v oblasti verejných financií
  10. Vyvíjať snahu na dosiahnutie lepšieho porozumenia pri riešení záležitostí týkajúcich sa kontroly verejných financií