Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov bol ako inštitúcia zriadený Zmluvou o Európskom Spoločenstve, aby kontroloval finančné prostriedky Európskej únie (EÚ). Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

Európsky dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Preveruje, či boli finančné operácie riadne zaznamenané a vykázané, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Európsky dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Taktiež predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.

Európsky dvor audítorov presadzuje zodpovednosť a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať nad plnením rozpočtu EÚ najmä počas postupu udeľovania absolutória. Je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.