Aktuality

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

V závere stretnutia prevzal predseda NKÚ SR Karol Mitrík z rúk doterajšej predsedníčky a hlavnej audítorky Lotyšska Elity Kruminy predsedníctvo v Kontaktnom výbore. Najbližší rok bude NKÚ SR...

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR

Ministerstvo obrany SR akceptovalo výsledky kontroly NKÚ SR a voči obsahu protokolu o výsledku kontroly nevznieslo písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.

Workshop na tému Kontrola výkonnosti a pôsobnosti samosprávy

Po skončení workshopu o 16:00 usporiada NKÚ SR krátky tlačový brífing, na ktorom bude informovať o cieľoch a možných prínosoch workshopu a o rozsiahlej štúdii s názvom Informácia o kontrole...

Spolupráca na novom zákone o finančnej kontrole a audite

Ďalšou témou stretnutia bol priebeh prípravy štátneho rozpočtu pre rok 2016, ako aj krátke zhodnotenie vzájomnej komunikácie pri napĺňaní plánov kontrolnej činnosti ministerstva i NKÚ. Predseda...

Tlačový brífing predsedu NKÚ SR

Po skončení rokovania výboru usporiada predseda NKÚ SR krátky tlačový brífing k vyššie spomínaným dokumentom v tlačovej miestnosti č. 76 v budove NR SR o 12.00 h. Médiá sú vítané.

NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy, povedal predseda Mitrík na sneme Únie miest Slovenska

„Z kontrolórskej dokumentácie a podkladov, s ktorými som sa na NKÚ mal možnosť zoznámiť, vyplýva vysoká miera spoluúčasti a spoluzodpovednosti na riešení úloh verejnej správy v oblasti hospodárenia...

Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom

Karol Mitrík otvoril tému zladenia súčinnosti a nastavenia postupov pri prípadoch a zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré budú postúpené policajnému zboru a povedal, že NKÚ SR vidí...

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR

Zistenia boli najmä v oblasti správnosti nakladania s majetkom štátu v správe MV SR, inventarizácie, v oblasti posudzovania a rozhodnutia o prebytočnosti nedokončených investícií, ako aj pri...

Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom

Karol Mitrík využil druhý pracovný deň vo funkcii predsedu NKÚ SR na oboznámenie
sa s úradom a jeho zamestnancami. Predseda Mitrík osobne obišiel celú budovu sídla Najvyššieho kontrolného...

Karol Mitrík je oddnes novým predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR

Oficiálnemu uvedeniu do fukcie predchádzalo poďakovanie P. Pellegriniho doterajšiemu predsedovi NKÚ SR Jánovi Jasovskému za jeho 10 ročné pôsobenie a zásluhy, aj za účasti oboch podpredsedov úradu,...