Aktuality

Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

V zmysle programových dokumentov Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (projekt), ktorý je riadený podľa Výnosu Ministerstva financií...

Kondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský bol dnes, t.j. 23.3.2011 prijatý a privítaný mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR, ktorému osobne kondoloval. Zápisom do...

Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si v roku 2010 výrazne uvedomoval nutnosť modernizácie činnosti orgánov verejnej správy a potrebu riešiť dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej...

Predseda NKÚ SR prednášal na 7. Národnej konferencii o kvalite

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa spolu s členmi CAF tímu zúčastnil na 7. národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila 7. -...

5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia - Peer Review

V dňoch 25. – 29. októbra 2010 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo už 5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia – Peer Review. Externí hodnotitelia z NKI Veľkej...

Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR

Pán Zhang Huixin z Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky aj so svojou delegáciou navštívil v dňoch 25. a 26. októbra 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR.

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Prezident Účtovného dvora Rumunskej republiky Nicolae Vacaroiu so svojou delegáciou navštívil Najvyšší kontrolný úrad SR. Rokoval s predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a ďalšími zástupcami úradu o...

Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín Vyšehradskej skupiny V 4+2 (NKI krajín Vyšehradskej štvorky - Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko spolu s Rakúskom a...

Spoločný systém hodnotenia kvality alebo model CAF

V súvislosti s realizáciou „Národného programu kvality 2009 - 2012“, schváleného vládou SR, ako aj ďalšími programovými dokumentmi, NKÚ SR považuje za dôležité uplatniť v podmienkach úradu systém...

Peer review pokračovalo návštevou z NKI Slovinska

Zástupkyne NKI Slovinska ako členky tímu peer review navštívili v dňoch 12. – 14.07.2010 Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci prebiehajúceho projektu nezávislého medzinárodného posúdenia. Na...