Aktuality

Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti

Posilnenie profesionality a špecializácie kontrolórov NKÚ SR sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Priestor...

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Na záver rokovania kongres akceptoval závery a odporúčania zamerané na oblasť vnútroorganizačnej kultúry a vodcovstva vo vzťahu k inováciám, na poskytovanie informácií a správ zainteresovaným...

Naša cesta s kvalitou

Celodenné podujatie za účasti hostí i niekoľkých členov CAF teamu priniesol zaujímavé témy, konkrétne otázky i detailné odpovede. Diskusiu vyvolala najmä mapa zainteresovaných strán a prieskum...

Medzinárodný seminár k 150. výročiu založenia NKI Rumunska

Na podujatí sa zúčastnili aj zahraničné delegácie z najvyšších kontrolných inštitúcií vrátane INTOSAI, ktorú zastupoval generálny tajomník Josef Moser, EUROSAI, ktorú zastupoval prezident Guilherme...

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Moldavskej republiky s delegáciou na NKÚ SR

Prezident Účtovného dvora Moldavskej republiky a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podpísali dohodu o spolupráci, zameranú na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti...

Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS

Zdôraznil, že nezávislá kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom je neoddeliteľnou súčasťou kontrolného systému v územnej samospráve a tiež upozornil na...

Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním

Redakčná rada zložená z 12 členov, pôsobiacich priamo v kontrole územnej samosprávy , a vedená riaditeľom expozitúry NKÚ SR Košice, Ing. Vladimírom Jurekom, pripravila 54 stranový odborný materiál,...

Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky

V dňoch 21. a 22. mája 2014 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo rokovanie s delegáciou Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky, ktorú viedol člen úradu pán Jiří Kalivoda. Delegáciu prijal...

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Dočasná pracovná skupina, ktorá sa stretla v Bratislave, je zložená zo zástupcov NKI Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Na stretnutí bol prerokovaný prvý návrh novely štandardu ISSAI 5600...

Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás

Od konca roku 2012 publikuje NKÚ SR na svojom webovom sídle kompletné protokoly, záznamy i súhrnné správy o výsledkoch kontroly, na čo verejnosť i médiá zareagovali veľmi pozitívne. Záujem o tieto...