Aktuality

Späť

Medzinárodné nezávislé posúdenie Najvyššieho kontrolného úradu SR

Medzinárodné nezávislé posúdenie Najvyššieho kontrolného úradu SR

Predstavitelia NKÚ SR sa v roku 2010 rozhodli pre vykonanie nezávislého externého medzinárodného posúdenia vybraných oblastí činnosti NKÚ SR (peer review), s cieľom posúdiť kvalitu a efektívnosť svojej práce vo viacerých oblastiach. Dôvodom bola najmä realizácia mnohých významných zmien vo fungovaní NKÚ SR smerujúcich k skvalitneniu a zefektívneniu procesov NKÚ SR a overenie správnosti ich nastavenia. NKÚ SR preto pozval Národný kontrolný úrad Estónska, Najvyšší kontrolný úrad Poľska, Najvyšší kontrolný úrad Slovinska a Národný kontrolný úrad Spojeného kráľovstva, aby zrealizovali projekt peer review.

Hlavným cieľom medzinárodného posúdenia bolo preveriť správnosť niektorých postupov stanovených vo vnútorných predpisoch NKÚ SR. Ako predmet peer review boli vybrané témy, týkajúce sa súladu aktualizovanej koncepcie rozvoja NKÚ SR s poslaním modernej najvyššej kontrolnej inštitúcie a metodiky hodnotenia kvality kontroly a jej súlad s medzinárodnými štandardmi na dosiahnutie nezávislej, vysokokvalitnej a účinnej kontroly. Posúdenie bolo zamerané na kontrolnú činnosť, kvalitu kontroly, rozvoj ľudských zdrojov a vzťahy s verejnosťou.

Úlohou hodnotiteľov z najvyšších kontrolných orgánov Spojeného kráľovstva, Slovinska, Estónska a Poľska bolo prostredníctvom vzájomných konzultácií, predkladania a posúdenia materiálov, dokumentov a vysvetľovania postupov zhodnotiť správnosť realizácie vnútorných postupov NKÚ SR. Ich práca bola doplnená množstvom podrobných diskusií a prezentácií zamestnancov NKÚ SR i rozhovorov s manažmentom NKÚ SR. Nezávislé posúdenie z externého prostredia takto poskytlo obraz o celkovom fungovaní kontrolnej inštitúcie na Slovensku a umožnilo získať odporúčania na jeho zdokonalenie, čo je aj konečným zámerom Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Výsledkom medzinárodného posúdenia je Správa o medzinárodnom peer review NKÚ SR, ktorá bola podpísaná na VIII. Kongrese Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI v Lisabone dňa 30. 05. 2011 predstaviteľmi hodnotiacich najvyšších kontrolných úradov.

Tím peer review v správe uvádza, že NKÚ SR reagoval účinne na rad problémov, ktorým čelil v posledných rokoch. Zvýšil kvalitu a odbornosť svojej činnosti, vplyv svojej práce formou lepšieho sprístupnenia výsledkov kontrolnej činnosti, zvýšil vplyv svojej práce posilnením spolupráce s médiami a zlepšil infraštruktúru svojej organizácie na podporu svojho hlavného cieľa, ktorým je zvýšenie vlastnej výkonnosti. Hodnotitelia dospeli k záveru, že táto ambícia bola vhodne vyjadrená v Koncepcii rozvoja NKÚ SR. Konštatovali, že koncepcia ako celok a jej implementácia môžu pomôcť upevniť pokrok v oblasti kvality a vplyvu kontrolnej činnosti NKÚ SR, ktorý sa organizácia usiluje dosiahnuť. Vo vzťahu k metodike kvality kontroly, ktorú NKÚ SR zavádza do praxe dospeli k záveru, že vypracovaním týchto postupov sa NKÚ SR zosúladil s príslušnými príručkami a štandardmi Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Vyjadrili tiež presvedčenie, že tieto postupy prispejú k plynulému zlepšovaniu kvality, odbornosti a dopadu kontrolnej činnosti NKÚ SR.

V priebehu práce v rámci projektu peer review mali hodnotitelia niekoľko postrehov a konkrétnych komentárov ku kontrolnej činnosti NKÚ SR, ako aj k oblasti ľudských zdrojov a úlohám vzťahov k verejnosti, ktoré sú rovnako obsahom správy z peer review.

Výsledky peer review boli 22. júna 2011 prezentované aj zamestnancom NKÚ SR. Hodnotiteľov na NKÚ SR privítal jeho predseda Ján Jasovský a vyjadril vďaku za poctivo vykonanú prácu a výsledky, ktoré NKÚ SR môžu posúvať cestou skvalitňovania svojich procesov, prisľúbil implementáciu odporúčaní peer review tímu do praxe a činnosti úradu a vyjadril vieru, že spolupráca hodnotiteľov a NKÚ SR sa bude úspešne rozvíjať i cestou poradenstva a pomoci. Členovia peer review tímu postupne odprezentovali pracovníkom NKÚ SR svoje poznatky a po ukončení sa rozvinula diskusia o výsledkoch medzinárodného posúdenia. NKÚ SR v súčasnosti pripravuje akčný plán, ktorým zavedie do svojej činnosti odporúčania, navrhnuté hodnotiteľmi. Mali by prispieť k pokračujúcemu skvalitňovaniu kontrolnej činnosti, vzťahov so zamestnancami i verejnosťou.

Najvyšší kontrolný úrad SR sa realizovaním projektu medzinárodného posúdenia zaradil k vyspelým najvyšším kontrolným inštitúciám, ktoré touto formou v súlade so štandardami ISSAI zabezpečujú svoj vlastný rozvoj. Uskutočnenie peer review na NKÚ SR pozitívne hodnotil predseda podvýboru INTOSAI pre peer review a prezident najvyššej kontrolnej inštitúcie Nemecka p. Dieter Engels, generálny tajomník INTOSAI a prezident najvyššej kontrolnej inštitúcie Rakúska p. Josef Moser, ktorý bol osobne prítomný pri podpise správy, ako aj predstavitelia EUROSAI. NKÚ SR ako prvý uplatnil pri peer review medzinárodné kontrolné štandardy ISSAI 5600.

Medzinárodné nezávislé posúdenie Najvyššieho kontrolného úradu SR

Cieľom medzinárodného posúdenia bolo preveriť správnosť niektorých postupov

Výsledky peer review boli 22.6. 2011 prezentované aj zamestnancom NKÚ SR

peer review

NKÚ SR pozval NKI Estónska, Poľska, Slovinska a Spojeného kráľovstva

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou