Dotazník: Uplatňovanie absolventov stredných škôl na trhu práce

Vážená pani, vážený pán, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013, vykonáva kontrolu efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie stredoškolského vzdelávania vo vybraných školách. Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania sa absolventov škôl v praxi a ich osobnej skúsenosti s kladmi a aj zápormi pri svojom uplatňovaní sa.

Týmto si Vás dovoľujeme láskavo požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach. Vami vyplnený dotazník nám pomôže pri odhaľovaní slabých stránok vzdelávania na jednotlivých stredných školách, poukáže na problémy absolventov s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania a tým aj na lepšie uplatňovanie absolventov v praxi.

Pri každej otázke, prosím, označte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu. Dotazník môže byť vyplnený, podľa Vášho uváženia, aj anonymne.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU SPOLUPRÁCU!

Uplatňovanie absolventov stredných škôl na trhu práce

Uplatňovanie absolventov stredných škôl na trhu práce

10. Vyznačte jeden dôvod, pre ktorý by ste školu odporučili svojim blízkym?

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.