Aktuality

Kontrola potvrdzuje, že zdravotníctvo potrebuje systémové zmeny

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil prvú etapu prierezovej kontroly zdravotníctva. Zameral sa pri nej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými financiami a majetkom deviatich koncových zdravotníckych zariadení (fakultné a univerzitné nemocnice), ktoré sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Úrad počas kontroly postupoval v súlade s národnými, ale aj medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií. S nedostatkami zistenými kontrolou boli oboznámené nielen kontrolované subjekty, ale predseda NKÚ SR Karol Mitrík o nich informoval aj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, pričom kontrolné zistenia hlavne v oblasti verejného obstarávania zdravotníckej techniky odstúpi orgánom činným v trestnom konaní.

Viac v tlačovej správe.

Podrobnosti čítajte v čiastkovej správe.

Zdielať: