Sekcie a odbory NKÚ SR


Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR je stanovená v zákone č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ SR"). Kontrolná činnosť je vykonávaná prostredníctvom štyroch sekcií a ôsmich expozitúr.


V rámci svojej pôsobnosti sekcie vykonávajú kontrolu hospodárenia:

 • s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje NR SR alebo vláda
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli SR, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov, alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré SR prevzala záruku
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme
 • sekcie sú spravidla gestorom kontrolnej činnosti vykonávanej expozitúrami úradu v oblasti kontrolnej pôsobnosti sekcie

V rámci kontroly hospodárenia sekcie kontrolujú výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení, ak ich účastníkom je subjekt kontrolnej pôsobnosti sekcií.


1. Kancelária predsedu

 • plní vecné a organizačné úlohy vyplývajúce z pokynov predsedu úradu
 • zabezpečuje a koordinuje pracovný program predsedu úradu, návštevy u predsedu úradu a pracovné cesty predsedu úradu vrátane zahraničných pracovných ciest
 • zabezpečuje komunikáciu úradu podľa mediálnej a komunikačnej stratégie vrátane styku s verejnosťou
 • zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v rámci EUROSAI a INTOSAI
 • plní úlohy na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany ako aj ďalšie úlohy
 • prevádzku prostriedkov informačných systémov a komunikačných technológií úradu a ich ochranu a bezpečnosť a všeobecné aplikačné kontroly informačných systémov

Pod Kanceláriu predsedu spadá:

 • sekretariát predsedu
 • odbor ekonomiky a prevádzky
  - oddelenie rozpočtu a financovania
  - oddelenie majetku a prevádzky
  - oddelenie IT podpory
 • odbor medzinárodných vzťahov
 • odbor komunikácie a styku s verejnosťou
 • odbor právny
 • referát bezpečnosti
 • referát správy registratúry

 

2. Sekcia stratégie

 V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje:

 • na základe poverenia predsedu úradu úlohy spojené s koncepciou a stratégiou úradu
 • metodiku úradu súvisiacu s kontrolnou činnosťou úradu
 • rozvoj úradu a súvisiace analytické činnosti
 • vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátane stanoviska k návrhu rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky

Sekcia stratégie sa člení na:

 • odbor analytický
 • odbor strategických činností
 • odbor rozpočtovej politiky


Kontrolná pôsobnosť:

3. Sekcia kontroly I

 • vykonáva kontrolu v oblasti energetiky a infraštruktúry
 • vykonáva kontrolu v oblasti životného prostredia a infraštruktúry
 • koordinuje a vykonáva kontrolu v oblasti európskych fondov
 • zabezpečuje prierezovú koordináciu kontroly výkonnosti úradu
 • vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu a návrhu štátneho záverečného účtu na príslušný rok za oblasť činnosti a pôsobenia subjektov, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť sekcie

Vzťahuje sa na tieto subjekty:

Odbor energetiky a infraštruktúry

 1. Ministerstvo hospodárstva SR
 2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 3. Protimonopolný úrad SR
 4. Úrad jadrového dozoru SR
 5. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 6. Úrad pre verejné obstarávanie
 7. na štátne orgány ako aj právnické osoby, v ktorých vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa subjekty uvedené v bodoch 1 až 6
 8. na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, ktorým do riadiacich a kontrolných orgánov delegovali svojich zástupcov subjekty uvedené v bodoch 1 až 6

Odbor životného prostredia a pôdohospodárstva

 1. Ministerstvo životného prostredia SR
 2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Slovenský pozemkový fond
 4. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 5. na štátne orgány ako aj právnické osoby, v ktorých vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa subjekty uvedené v bodoch 1 až 4
 6. na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, ktorým do riadiacich a kontrolných orgánov delegovali svojich zástupcov subjekty uvedené v bodoch 1 až 4

Odbor európskych fondov

 • vykonáva kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých európskymi spoločenstvami, ako aj ostatných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, následne údaje z kontrol vyhodnocuje a spracováva,
 • zabezpečuje koordináciu pri komunikácii s orgánmi zodpovednými za implementáciu fondov Európskej únie na národnej úrovni
 • koordinuje a vykonáva kontrolu Švajčiarskeho finančného mechanizmu, kde úrad pôsobí v pozícii kontrolného orgánu

 

4. Sekcia kontroly II

Vykonáva kontrolu:

 • Ministerstva financií SR a právnických osôb, v ktorých Ministerstvo financií SR vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa
 • rozpočtových organizácií v rámci rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
 • právnických osôb, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom, zaradené vo verejnej správe v súlade s metodikou ESA 2010 a zapojené finančno-ekonomickými vzťahmi na rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR
 • Národnej banky Slovenska
 • v oblasti odvetví rozvoja človeka
 • v oblasti štátnych činností a bezpečnosti štátu

Vzťahuje sa na tieto subjekty:

Odbor odvetví rozvoja

 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Ministerstvo zdravotníctva SR
 3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 4. Ministerstvo kultúry SR
 5. Slovenská akadémia vied
 6. Štatistický úrad SR
 7. Všeobecná zdravotná poisťovňa
 8. Sociálna poisťovňa
 9. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 10. Rozhlas a televízia Slovenska
 11. Tlačová agentúra SR
 12. Audiovizuálny fond
 13. štátne orgány a právnické osoby, v ktorých funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa vykonávajú subjekty uvedené v bodoch 1 až 12
 14. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, ktorým do riadiacich a kontrolných orgánov delegovali svojich zástupcov subjekty uvedené v bodoch 1 až 12
 15. verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, pokiaľ ich činnosť súvisí s činnosťou subjektov uvedených v bodoch 1 až 12
 16. na právnické osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme, pokiaľ táto činnosť súvisí s činnosťou subjektov uvedených v bodoch 1 až 12

Odbor štátnych činností a bezpečnosti

 1. Kancelária prezidenta SR
 2. Kancelária NR SR
 3. Úrad vlády SR
 4. Ministerstvo spravodlivosti SR
 5. Najvyšší súd SR
 6. Generálna prokuratúra SR
 7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 8. Ministerstvo obrany SR
 9. Ministerstvo vnútra SR
 10. Národný bezpečnostný úrad
 11. Správa štátnych hmotných rezerv SR
 12. Kancelária Súdnej rady SR
 13. štátne orgány a právnické osoby, v ktorých funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa vykonávajú subjekty uvedené v bodoch 1 až 12
 14. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, ktorým do riadiacich a kontrolných orgánov delegovali svojich zástupcov subjekty uvedené v bodoch 1 až 12
 15. verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, pokiaľ ich činnosť súvisí s činnosťou subjektov uvedených v bodoch 1 až 12
 16. na právnické osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme, pokiaľ táto činnosť súvisí s činnosťou subjektov uvedených v bodoch 1 až 12

Odbor financií

 • vykonáva finančnú kontrolu individuálnych účtovných závierok
 • kontroluje hospodárenie s verejnými prostriedkami, majetkom,  majetkovými právami, záväzkami a pohľadávkami štátu
 • vykonáva kontrolu súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • kontroluje výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri hospodárení
 • kontroluje finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sú zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu

Odbor fiškálnej politiky

 • vykonáva kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti fiškálnej a rozpočtovej politiky vlády
 • kontroluje spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov, pokút a iných sankcií, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu
 • analyzuje vývoj makroekonomického prostredia, daňových príjmov, odvodov do poistných fondov, fiškálnej a rozpočtovej politiky
 • zastupuje úrad v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov, s ktorými rozvíja spoluprácu“