Rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Späť

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (22. 2. 2016)

Záznam z 1. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit z 22. 2. 2016

Na prvom zasadnutí (22. februára 2016) Výboru pre vnútorný a vládny audit (ďalej „Výbor“) sa zúčastnili všetci jeho členovia. Na začiatku rokovania bola zdôraznená významnosť úloh, ktoré vyplývajú Výboru zo zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (§ 11 zákona) a zodpovednosť členov Výboru za ich plnenie.

V diskusii členovia Výboru vyzdvihli posilnenú pozíciu vnútorného auditu
v jednotlivých organizáciách kapitol štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR (ďalej „MF SR“) ako gestor zákona poskytne Výboru súčinnosť pri metodickom poradenstve, aby mohol zodpovedne plniť poradenskú a konzultačnú činnosť. Zástupca MF SR vo Výbore tiež potvrdil prebiehajúce práce na vzore štatútu vnútorného auditu, audítori o ňom budú informovaní bezodkladne po jeho schválení.

Výbor sa vo svojej činnosti bude riadiť Štatútom výboru pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej „Štatút“). Riadne i mimoriadne rokovania výboru sa v jeho zmysle budú uskutočňovať podľa potreby a plniť niektorú z úloh vyplývajúcich zo zákona. V prípade žiadostí o odvolávanie vnútorného alebo vládneho audítora z dôvodu zmeny štátnozamestnaneckého pomeru trvalým preložením do iného služobného pomeru alebo z dôvodu ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru vnútorného alebo vládneho audítora, Štatút umožňuje prijať stanovisko k žiadosti aj hlasovaním členov formou per rollam. V ostatných prípadoch môže byť zvolané aj mimoriadne zasadnutie výboru tak, aby boli dodržané termíny vyplývajúce zo zákona.

Výbor posúdil doručené návrhy na odvolanie vládnych audítorov MF SR Ing. Daniely Prázdnovskej a Ing. Vladimíra Krupinského a návrhy na odvolanie vnútorných audítorov Miroslavy Kmecovej z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ing. Petra Beráka z Najvyššieho kontrolného úradu SR. Vzhľadom na dôvody, ktoré boli uvedené v návrhoch na odvolanie vyššie menovaných vládnych a vnútorných audítoroch, Výbor nemal žiadne námietky a odvolania odporučil realizovať k 1. 3. 2016.

Najbližšie riadne zasadnutie Výboru sa uskutoční v 20. týždni tohto roku, kde hlavným bodom programu bude posúdenie ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015.