Rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Späť

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 4. 2018)

Záznam zo 6. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) konaného dňa 24. apríla 2018

Prítomní:
Ing. Mária Machová, PhD. - predsedníčka výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR
Ing. Vladimír Urmanič - podpredseda výboru, Ministerstvo financií SR
Ing. Daniel Kônig, PhD. - člen výboru, Generálna prokuratúra SR
Ing. Dana Tekulová - členka výboru, Ministerstvo spravodlivosti SR
Ing. Helena Hrušovská - členka výboru, Ministerstvo vnútra SR
Ing. Andrea Nagyová - prizvaná osoba, Ministerstvo vnútra SR
Ing. Soňa Tyková - tajomníčka výboru, Ministerstvo financií SR

Program:

  1. Otvorenie rokovania, privítanie prítomných členov
  2. Vyhodnotenie ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2017
  3. Informácia o pripravovanej novele zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
  4. Rôzne
  5. Ukončenie rokovania, určenie overovateľa záznamu zo 6. rokovania výboru

K bodu 1.

Šieste rokovanie výboru otvorila p. Machová. Privítala prítomných členov výboru a vyzvala ich k hlasovaniu o prítomnosti p. Nagyovej na rokovaní výboru, ako ďalšieho zástupcu z útvaru vnútorného auditu Ministerstva vnútra SR. S prítomnosťou p. Nagyovej na rokovaní výboru členovia výboru súhlasili. Zároveň p. Machová ospravedlnila neúčasť Ing. Zuzany Bátovskej z Úradu vlády SR.

K bodu 2.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) je výbor povinný posúdiť ročné správy o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok (ďalej len „ročné správy“). Opätovne členovia výboru skonštatovali, že jednotlivé rozpočtové kapitoly nebolo možné porovnávať najmä vzhľadom na rôznorodosť, čo sa týka veľkosti správcu rozpočtovej kapitoly, zamerania a informovania o dobe trvania jednotlivých vnútorných auditov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť vyhodnotenie ročných správ za rok 2017 bolo zamerané na všeobecné zhodnotenie ročných správ jednotlivých správcov rozpočtovej kapitoly.

Stručnú informáciu o údajoch z ročných správ za rok 2017 na základe výzvy p. Machovej poskytla p. Tyková - tajomníčka výboru. Po formálnej a obsahovej stránke boli predložené ročné správy vo väčšine prípadov vyhotovené v súlade s Vyhláškou MF SR 109/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch. Oproti predchádzajúcim rokom nastal kvalitatívny posun vo vypracovávaní ročných správ. Podľa informácií uvedených v ročných správach bolo v roku 2017 plánovaných 179 vnútorných auditov, pričom vykonaných bolo 165 vnútorných auditov. Vnútorné audity realizovalo 115 zamestnancov vykonávajúcich vnútorný audit. Oproti roku 2016 sa počet zamestnancov vykonávajúcich vnútorný audit zvýšil o 16 a počet vykonaných vnútorných auditov sa zvýšil o 21.

Personálne obsadenie útvarov vnútorného auditu je stále v niektorých prípadoch problémové, nakoľko vnútorných audítorov vymenovaných podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorí neabsolvovali alebo neúspešne absolvovali kvalifikačnú skúšku do 31. 12. 2017, musí príslušný štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu odvolať. Od 01. 01. 2018 sa môže vnútorný audit vykonávať iba pod vedením vnútorného audítora, ktorý spĺňa podmienky vymenovania podľa § 12 zákona o finančnej kontrole a audite. Pre porovnanie, k termínu 31. 12. 2016 bolo vymenovaných 29 vnútorných audítorov a k termínu 31. 12. 2017 bolo vymenovaných 47 vnútorných audítorov, čo je zvýšenie počtu o 18 vnútorných audítorov. Z dôvodu nesplnenia podmienok (nevykonaná kvalifikačná skúška) bolo odvolaných 6 vnútorných audítorov. Doteraz neboli ešte odvolaní 2 vnútorní audítori (Úrad pre verejné obstarávanie, Ministerstvo životného prostredia SR). Z celkového počtu 34 kapitol štátneho rozpočtu nemajú vnútorného audítora, ktorý musí spĺňať podmienky k vymenovaniu podľa zákona o finančnej kontrole a audite 4 kapitoly (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad SR a Kancelária Národnej rady SR).

Okrem splnenia podmienok k vymenovaniu vnútorných audítorov je naďalej problémom aj zabezpečenie druhého zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit, nakoľko podľa zákona o finančnej kontrole a audite výkon vnútorného auditu musí byť zabezpečený minimálne dvoma zamestnancami (vnútorný audítor a zamestnanec vykonávajúci vnútorný audit). Podľa predložených ročných správ bolo v jednom prípade vykonávanie vnútorného auditu zabezpečené iba jedným zamestnancom (Úrad pre verejné obstarávanie) a v dvoch prípadoch nebol vykonaný vnútorný audit vôbec (Kancelária Národnej rady SR, Kancelária Súdnej rady SR). Aj napriek opakovaným upozorneniam, ako aj odporúčaniam vyplývajúcich zo správy o výsledku vládneho auditu hodnotenia kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu MF SR, Kancelária Národnej rady SR nemá obsadený útvar vnútorného auditu a ani nemá zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit.

Dôležitou informáciou v ročnej správe je počet zistených nedostatkov. Za rok 2015 bolo v ročných správach uvedených celkom 364 nedostatkov, za rok 2016 bolo uvedených 812 nedostatkov a za rok 2017 bolo v ročných správach uvedených celkom 933 nedostatkov. Priemerný počet nedostatkov na 1 vnútorný audit ostal takmer na identickej úrovni ako v roku 2016. Uvedené však nemusí indikovať kvalitatívne zlepšenie výkonu vnútorných auditov. Len pri 9 vykonaných vnútorných auditoch (3 oprávnené osoby) boli v ročných správach uvedené závažné nedostatky s finančným dopadom. Celková suma nedostatkov s finančným dopadom bola vyčíslená na 19 816,77 eur.

Vnútorné audity boli v roku 2017 zamerané najmä na overenie súladu so zákonom o finančnej kontrole a audite, nakladanie s majetkom štátu, overenie efektívneho použitia verejných financií, nastavenie funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a na overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Pani Machová poukázala na skutočnosť, že podľa predložených ročných správ vnútorný audit ešte naplno neplní svoju úlohu. Je to napríklad aj z dôvodu nedostatočného počtu vnútorných audítorov vo veľkých rozpočtových kapitolách. Vo väčšine rozpočtových kapitol absentuje vnútorná kontrola, ktorá je nahradzovaná vnútorným auditom, pričom by sa vnútorný audit mal zamerať viac na nastavenie funkčnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov v danej organizácii.

Opätovne p. Machová a p. Lirmanič skonštatovali, že je potrebné zamerania vnútorných auditov prehodnotiť a vnútorný audit vykonávať aj v iných oblastiach, aby vnútorný audit plnil úlohu napomáhať plneniu cieľov, úloh a zámerov orgánu verejnej správy .

Pán Urmanič informoval prítomných aj o vykonaných vládnych auditoch hodnotenia kvality vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu MF SR u vybraných správcov rozpočtovej kapitoly . Zdôraznil, že cieľom vládneho auditu nie je spochybniť vnútorný audit ale naopak, vnútorný audit posilniť tak, aby bol vnútorný audit pre štatutára pridanou hodnotou.

K bodu 3,

V tomto bode p. Urmanič stručne informoval o pripravovanej novele zákona o finančnej kontrole a audite. V súčasnosti M F SR ukončuje proces vnútrorezortného pripomienkového konania. Predpokladaný termín predloženia novely zákona o finančnej kontrole a audite do medzirezortného pripomienkového konania je prelom mesiacov máj a jún 2018.

Novelu zákona o finančnej kontrole a audite pripravuje MF SR v nadväznosti na aplikačnú prax vykonávania finančnej kontroly a auditu od roku 2016. Novelou sa navrhujú aj zmeny v zložení a kompetencií výboru (navýšenie počtu Členov výboru aj o vládny ch audítorov, zmena zástupcov výboru a rozšírenie kompetencií výboru).

Na zákiade praktických skúseností z posudzovania ročných správ za roky 2015. 2016 a 2017. ako aj v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o finančnej kontrole a audite p. Machová navrhla vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by v spolupráci s MF SR pripravila návrh novej vyhlášky, ktorou sa ustanoví obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch, aby ročné správy mali väčšiu vypovedaciu hodnotu, ľajomníčka výboru vyzve elektronicky členov výboru o zaslanie nominácie do predmetnej pracovnej skupiny, aby pracovná skupina mohla pracovať na návrhu novej vyhlášky čo najskôr,

K bodu 4.

Tajomníčka výboru p. l yková informovala Členov výboru o kvalifikačných skúškach zabezpečovaných M F SR. Od januára 2016 do januára 2018 bolo zverejnených na webovom sídle MF SR celkom 24 termínov. pričom sa reálne uskutočnilo 16 termínov. Na 8 termínov nepredložili žiadni uchádzači žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky. O vykonanie kvalifikačnej skúšky predložilo žiadosť spolu 87 uchádzačov, pričom iba 65 uchádzačov sa kvalifikačnej skúšky aj zúčastnilo a úspešne kvalifikačnú skúšku vykonalo 41 uchádzačov, čo predstav uje cca 63 percentnú úspešnosť.

K bodu 5.

Na záver predsedníčka výboru p. Machová poďakovala všetkým prítomným za účasť a aktívnu diskusiu. Pozvánku s programom na ďalšie rokovanie výboru doručí tajomník členom výboru elektronicky na základe zvolania predsedníčkou výboru.

Za overovateľa záznamu zo šiesteho rokovania výboru p. Machová určila p. Hrušovskú. Náv rh záznamu z rokov ania výboru vy pracuje tajomníčka. Overený záznam zašle tajomníčka členom výboru elektronicky.