Rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Späť

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 3. 2017)

Informácia z 5. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 3. 2017)

Rokovania výboru sa zúčastnili  členovia výboru: Ing. Mária Machová, Ing. Vladimír Urmanič  Ing.. Zuzana Bátovská, Ing. Daniel Konig, PhD, Ing. Dana Tekulová, Ing. Helena Hrušovská, Ing. Soňa Tyková (tajomníčka výboru).   

Hlavným bodom rokovania boli:

  1. príprava správy o výsledkoch vykonaných vnútorných auditov za rok 2016
  2. informácia o zameraní VA na rok 2017
  3. posudzovanie návrhov na odvolanie vládnych audítorov MF SR.

K bodu 1

Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Výbor povinný posudzovať ročné správy o vykonaných VA za predchádzajúci rok (ďalej len „ročné správy“). Výbor prvý krát posudzoval ročné správy za rok 2015. Členovia výboru už vtedy skonštatovali, že jednotlivé rozpočtové kapitoly nebolo možné porovnávať najmä vzhľadom na rôznorodosť správcov kapitol, zamerania a označovania doby trvania jednotlivých VA. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predsedníčka Výboru navrhla, aby súhrnná hodnotiaca správa bola zameraná na všeobecné zhodnotenie ročných správ jednotlivých správcov kapitoly a aby obsahovala aj návrhy na zlepšenie – najmä na zameranie vnútorných auditov na podstatné problémy. Bolo poukázané na to, že VA sa aj v svojich plánoch na rok 2017 zameriavajú najmä na overovanie súladu vynakladania rozpočtových zdrojov so zákonmi, a to v mnohých prípadoch najmä u podriadených organizácií, a menej na zhodnotenie efektívnosti či účinnosti vynaložených prostriedkov. V ročných správach chýbajú informácie či v auditovanej oblasti sa detekované riziko potvrdilo, resp. či je nevyhnutné prijímať ďalšie opatrenia na jeho zníženie. Tieto a ďalšie informácie o vykonaných auditoch budú predmetom súhrnnej hodnotiacej správy, ktorú pripraví predseda a tajomník Výboru.

V diskusii k tomuto bodu Ing. Hrušovská navrhla, aby MF SR zorganizovalo stretnutie VA so zameraním na ročné správy a ročné plány VA, kde by MF SR poukázalo na prípadné chyba, na výber oblastí vykonávania vnútorného auditu a ďalšie podnety pre vykonávanie VA.

Predsedníčka Výboru informovala o pripravovanom stretnutí predstaviteľov Slovenského inštitútu interných audítorov s predsedom NKÚ SR, predsedníčky Výboru a zástupcami MF SR, ktoré sa má uskutočniť pred konferenciou SKIIA 27.03.2017. Predmetom stretnutia bude aj diskusia o vývoji VA v SR.

K bodu 2

Ing. Urmanič informoval o zameraniach vnútorného auditu v roku 2017, ktoré vyplývaj z predložených plánov vnútorného auditu na tento rok. Konštatoval, že zameranie VA sa opakuje obdobne ako v predchádzajúcich rokoch – napr. overenie a zhodnotenie postupov pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu, dodržiavanie postupov pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri cestovných náhradách, overenie a zhodnotenie systému skladovej evidencie a pod.. V budúcnosti bude nevyhnutné dosiahnuť, aby zameranie VA smerovalo aj do iných oblastí hospodárenia správcov kapitol tak, aby vnútorný audit napomáhal plniť ciele, úlohy a zámery orgánov verejnej správy.

K bodu 3

Výbor sa zaoberal žiadosťou MF SR o odvolanie 3 vládnych audítorov MF SR z dôvodu skončenia dočasného preloženia z iného služobného úradu a jedného vnútorného audítora ministerstva financií z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru na vlastnú žiadosť zamestnanca. Po posúdení žiadosti Výbor vyjadril jednomyselne, že členovia nemajú k odvolaniu námietky.